T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Yayın Tarihi : 2.9.2020


1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde dört yılda bir yayımlanan, 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21), 22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Tebliğ, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları, bağlı kuruluşları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de görüş ve önerilerinin alınıp değerlendirilmesi sonucunda hazırlanmıştır. Bu Tebliğin amacı; 01/09/2020 – 31/08/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere, kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Amatör avcılık yapan balıkçılarımızın, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve 5/2 Tebliğde yer alan kurallara uyulması ile birlikte, kaynaktan yararlanma-koruma dengesinin sağlanarak, sürdürülebilir balıkçılık temin edilecektir. Bu yapısı ile sürdürülebilir balıkçılık, biz ve gelecek nesiller için daha bol av ve keyifli aktiviteler anlamına gelmektedir. Bu vesile ile bütün amatör balıkçılarımıza bol şanslar diliyoruz.


5/2 Amatör Avcılık Tebliğ’inin Resmi Gazete (PDF) Linki:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200822-9.pdf